• Projectnaam: Raamovereenkomst Transportleidingen 2023-2031
  • Opdrachtgever: Vitens
  • Rollen: inkoopstrateeg, inkoopadviseur en contractadviseur
  • Periode: 2021-2023

Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland. De komende jaren stijgen de investeringen van Vitens van ongeveer 90 miljoen euro naar 300 miljoen euro per jaar. Een deel hiervan is begroot voor de aanleg van nieuwe transportleidingen in Midden- en Noord-Nederland om aan de stijgende vraag naar drinkwater te voldoen. Om de capaciteit van de markt zeker te stellen en zo de investeringsopgave van Vitens te kunnen uitvoeren, heeft Vitens gekozen voor strategisch partnerschap via een langjarige raamovereenkomst (portfoliocontract).

De zogenoemde ‘Raamovereenkomst transportleidingen 2023-2031 heeft een initiële looptijd van vier jaar met twee mogelijke verlengingen van elk twee jaar. De werkzaamheden betreffen het ontwerp, conditionering en uitvoering van alle grote transportleidingen tussen 2023 en 2031 van Vitens. Dit betreft waterleidingen met een transportfunctie met een diameter ≥ 250 mm, zowel nieuwe aanleg, reconstructies als vervangingsopgaven. In de raamovereenkomst krijgt de aannemer in bouwteams meer verantwoordelijkheid voor het ontwerp en realisatie van de projecten. Door samen te werken in een gelijkwaardig partnerschap versterken de organisaties elkaar.

Rol Prowez

Vitens heeft Prowez ingeschakeld om een inkoopstrategie op te stellen voor de projecten van de afdeling Ontwerp en Aanleg. De projecten betreffen zowel transportleidingen als renovaties van productielocaties (deze projecten zijn via andere raamovereenkomsten aanbesteed). Prowez heeft interviews gehouden met de betrokken stakeholders binnen Vitens en een aantal marktpartijen. Op basis van de interviews heeft Prowez een concept inkoopstrategie opgesteld. Deze strategie is onder leiding van Prowez in een marktconsultatie voorgelegd aan de geïnteresseerde aannemers. De aannemers hebben enthousiast gereageerd op de strategie, waarna Vitens de inkoopstrategie definitief heeft vastgesteld.

Prowez heeft daarna het aanbestedingsdossier inclusief de raamovereenkomst en bouwteamovereenkomst met een klein projectteam vanuit Vitens opgesteld en de aanbesteding en de gunningscriteria voorbereid. Een van de gunningscriteria was duurzaamheid. Het gunningscriterium duurzaamheid gaat onder andere over het inzetten van materieel, verlagen van de CO2-voetafdruk en emissieloos werken.

De raamovereenkomst is opgezet aan de hand van de leidende principes voor samenwerking: wederkerigheid, autonomie, eerlijkheid, loyaliteit, proportionaliteit en consistentie. De raamovereenkomst bevat onder andere een objectieve methodiek voor het verdelen van de projecten tussen de raamcontractanten.

Prowez heeft daarna de openbare aanbesteding begeleid. In individuele inlichtingen is Vitens de gesprekken aangegaan met de geïnteresseerde aannemers. Onder begeleiding van Prowez heeft een beoordelingsteam de aanbiedingen beoordeeld. Prowez heeft de motivatie van de gunningsbeslissing opgesteld. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het contracteren van vier partijen.

Resultaten

  • Grote interesse van aannemers en enthousiasme over de inkoopstrategie
  • Aanbesteding volgens (ambitieuze) planning verlopen en 4 aannemers gecontracteerd