• Projectnaam: Hoogwaterbeschermingsprogramma Dijkversterking Stenendijk Hasselt
  • Opdrachtgever: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  • Rollen: Inkoopstrateeg, Inkoopmanager
  • Periode: 2019-2020

De Stenendijk is een monumentale dijk ten zuidoosten van de Overijsselse plaats Hasselt. De dijk wordt door de rijksdienst voor het cultureel erfgoed gezien als een historische zeewering. De ruim één kilometer lange dijk is onvoldoende sterk en voldoet niet aan de huidige eisen voor waterveiligheid. Een zogeheten zelfstandig kerende constructie in de dijk, zoals een damwand of een wand van gewapend beton, lost het waterveiligheidsprobleem op, mét behoud van de monumentale stenen muur en omliggende woningen. Vanwege de wens om het project versneld uit te voeren en de lastige inpassing van de langsconstructie, heeft het Waterschap gekozen voor vroegtijdige marktbetrokkenheid. Prowez ontwikkelde de inkoopstrategie waarbij een zogeheten Plan-, Design and Construct-contract als beste optie uit de bus kwam. Doordat het ontwerpproces startte vanaf het Voorkeursalternatief waren er grotere onzekerheden dan een regulier D&C-contract, bijvoorbeeld op de samenstelling van de bodem. We hebben gekozen voor een ‘mini-alliantie’ om deze onzekerheden te managen. Dat wil zeggen dat het Waterschap een aantal risico’s als ‘gedeeld’ aanmerkte, en dat de partijen in gezamenlijkheid besloten over de beheersmaatregelen. Dit kan bijvoorbeeld het uitvoeren van onvoorzien aanvullend onderzoek zijn of het aanpassen van het ontwerp. De partijen deelden voor deze risico’s in de mee- én tegenvallers. In een concurrentiegerichte dialoog vooraf konden de partijen de gedeelde risico’s bespreken en aanpassen.

Rol Prowez

Voor het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft Prowez de inkoopstrategie en de aanbestedingsstukken opgesteld. Vervolgens hebben we de aanbesteding en concretiseringsfase begeleid.

Resultaten

  • De aanbesteding is binnen de planning afgerond, zonder protest
  • De winnende aannemer heeft volop oog voor duurzaamheid door met geëlektrificeerd matereel te gaan werken, en creëert weinig hinder voor de omgeving.
  • De inzet van onze adviseurs is gescoord met een 5 (schaal 1-5).