Sectoren waarbinnen wij actief zijn

Met onze werkwijze willen wij waarde creëren voor onze klanten. Prowez beschikt over uitgebreide ervaring in het vormgeven van samenwerkingsrelaties waarbij gebruik wordt gemaakt van ieders expertise. Hiervoor bieden wij diverse oplossingen en diensten in verscheidene sectoren.

Infrastructuur en bouw

Infrastructuur en bouw

Een goed functionerende infrastructuur is van levensbelang voor economische groei. In de infrastructuur is momenteel een verandering gaande in de richting van relationele contracten zoals bouwteams, tweefasenovereenkomsten en portfoliocontracten. Prowez heeft langjarige ervaring in weg-, water- en spoorprojecten. Aan publieke zijde hebben wij ruime ervaring met inkoop- en contractmanagement van verkenningen, planstudies en de realisatiefase. Aan de opdrachtnemerszijde begeleiden wij regelmatig Best Value aanbestedingen.

Duurzaamheid,  kostenefficiënt en toekomstvast bouwen zijn trends waar ook de Bouwindustrie steeds intensiever op wordt uitgedaagd. Prowez heeft diverse projecten begeleid waarbij de inrichting van (keten)samenwerking belangrijke onderliggende middelen waren om vraagstukken als Total Cost of Ownership, circulariteit het hoofd te bieden.

Luchthavens

Luchthavens

Luchthavens hebben naast hun belangrijke logistieke netwerkfunctie een belangrijke economische functie. Tegelijkertijd worden overheden en luchthavens steeds meer geconfronteerd met grote vraagstukken rond leefbaarheid, hinder, veiligheid en klimaat. Waarbij een  duurzame bedrijfsvoering voorop staat. In een veranderende en dynamische wereld is het van groot belang dat effectief wordt samengewerkt met marktpartijen om complexe vraagstukken het hoofd te bieden.

Prowez heeft op meerdere luchthavens samen met de opdrachtgever de inkoopstrategie ontwikkeld waarbij de aanpak (complexe) vraagstukken centraal stonden. In samenwerking met Schiphol heeft Prowez een aanpak ontwikkeld waarin de bouwpartners in een 9-jarige raamovereenkomst samen met de luchthaven werken aan de missie van de luchthaven.

Hybrid IT Competence Center en Hybrid Cloud

IT

Een van de uitdagingen in het IT-domein is dat ontwikkelingen heel erg snel gaan. Hierdoor is het contract vaak onvolledig: er zijn hiaten, er is onduidelijkheid of (opzettelijke) vaagheid. Niet altijd is het helder wat de precieze scope is en ontstaat er “scope creep” na ondertekening van het contract. De contracten worden, met name bij complexe of bedrijfskritische IT-contracten, opgesteld door een heel peloton aan mensen (van directie tot controllers en uiteraard juristen, zowel bedrijfsjuristen als externe advocaten). Juist omdat er veel in het IT-domein gebeurt, ontstaan er leemtes die in het contract moeten worden opgelost. Prowez kan klanten ondersteunen bij het opzetten van aanbestedingen op basis van de Best Value aanpak. Ook heeft Prowez ervaring om, als onafhankelijke facilitator voor de klant en de leverancier, een uitkomstgericht contract te creëren, waarmee organisaties beter gesteld zijn om te kunnen omgaan met de dynamiek (“business happens”). Een in het oog springend voorbeeld is de Vested-overeenkomst tussen Stedin en Sentia: het eerste Vested-IT-contract wereldwijd.

Zorg

Zorg

De zorg kent allerlei uitdagingen. De coronacrisis heeft het belang van de zorg aangetoond en maakte tevens de druk op de zorg duidelijk. Die druk is enerzijds organisatorisch (“handen aan het bed”) en aan de andere kant tevens monetair. De zorg neemt een heel groot deel in van de jaarlijkse begroting van de overheid. En dat wordt alleen maar meer. Een belangrijke ontwikkeling in de zorg is het concept van Value Based Healthcare (VBHC). Het gaat hierbij om het maximeren van de waarde voor de patiënt. De optimalisatie van de voor de patiënt relevante uitkomsten (gezondheidswinst) per eenheid van de kosten staan centraal. Prowez heeft ervaring met het vormgeven en inkopen van meerjarige contracten.

Facilitair

Facilitair

Bij facilitair management gaat het in brede over het optimaal inrichten van facilitaire dienstverlening. Waarbij resultaten centraal staan in het realiseren en uitvoeren van diensten die waarde toevoegen aan het primaire bedrijfsproces maar niet behoren tot de kerntaken van een organisatie. Facilitaire diensten maken in veel organisaties een belangrijk onderdeel uit van de “beleving” van medewerkers of bezoekers. Dit betekent dat de dienstverlener die samen met de opdrachtgever werkt aan een betere invulling van de organisatiedoelen. Om deze reden denken organisaties steeds vaker na over de wijze waarop ze de samenwerking met de marktpartij willen vormgegeven en wat dit betekent voor het inkoop / contracteringsproces.

Prowez heeft diverse publieke en semi-publieke opdrachtgevers begeleid bij het vormen van de inkoopstrategie en middels de Best Value aanpak contracteren van de expert dienstverlener.

Wilt u meer weten?

Heeft u interesse gekregen in wat wij voor u kunnen betekenen met onze diensten?